Privacyverklaring van demarktbijuthuis.nl
1 Algemeen
In deze verklaring leest u het privacybeleid van Multi electronica (hierna demarktbijuthuis.
nl) ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder verwerken
valt o.a. het gebruiken, opslaan en het delen van uw gegevens.
demarktbijuthuis.nl is bewust van feit dat een passende verwerking van persoonsgegevens
een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen
kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
Als u een product bij ons bestelt, hebben wij vanzelfsprekend een aantal gegevens
van u nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld niet uw product naar
u toe sturen. Eveneens slaan wij gegevens op voor het geval dat het product niet
wordt geleverd, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn en makkelijk in staat zijn
om te traceren waar het fout gegaan is.
De handelswijze van demarktbijuthuis.nl is vanzelfsprekend in overeenstemming
met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en tevens met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Met het oog
op het laatst punt is het goed mogelijk dat deze privacyverklaring gewijzigd moet
worden, omdat er bepaalde normen een andere invulling krijgen. Het is dan ook aan
te raden dat u deze privacyverklaring zo nu en dan raadpleegt.
Door een product bij demarktbijuthuis.nl af te nemen stemt u in met de algemene
voorwaarden die van toepassing zijn en eveneens de handelswijze ten aanzien van
het verwerken van persoonsgegevens.
2 Verwerkingsdoeleinden
Om de (koop)overeenkomst tussen u en demarktbijuthuis.nl zo goed mogelijk uit te
voeren en om een klantrelatie te onderhouden, is het noodzakelijk om een aantal
persoonsgegevens van u te verzamelen, gebruiken, delen en documenteren. Dit wordt
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming `verwerken' genoemd. Deze
gegevens documenteren wij op een zorgvuldige wijze en zijn vanzelfsprekend passend
beveiligd.
3 Welke gegevens en waarom
Bij aankoop van een product bij demarktbijuthuis.nl kunt u een account registreren
zodat demarktbijuthuis.nl u de mogelijkheid heeft om e_cienter een product bestellen,
omdat u in ons klantenbestand staat.
pagina 1 van 4
Wij verwerken:
_ Naam
_ Huisadres
_ E-mailadres
_ Betalingsgegevens
_ Accountgegevens
_ Koopgeschiedenis
NB: Zie het onderdeel `Bewaartermijnen' (4) voor hoe lang uw gegevens bewaard
zullen worden.
4 Bewaartermijnen
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene
Verordening Gegevensbescherming bewaart demarktbijuthuis.nl uw gegevens niet
langer dan noodzakelijk. Eveneens is demarktbijuthuis.nl gebonden aan termijnen
die bij wet gesteld zijn en waarborgt demarktbijuthuis.nl deze termijnen ten zeerste.
5 Geheimhoudingsplicht
demarktbijuthuis.nl heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Dit houdt derhalve in dat enkel de medewerkers van demarktbijuthuis.nl
of derden waarmee contractuele afspraken bestaan toegang kunnen hebben tot uw
persoonsgegevens.
6 Beveiliging
demarktbijuthuis.nl beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp
van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies,
misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te
maken. Hierbij kunt u denken aan _rewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en
administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt
dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze
contactgegevens zijn opgenomen onder `Contactgegevens' (13).
7 Delen met derden
Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat uw gegevens gedeeld
worden met derden. Met deze derden bestaan afspraken met betrekking tot het
verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Het delen met derden geschiedt
pagina 2 van 4
conform de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en
de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming. demarktbijuthuis.nl
deelt nooit, zonder uw medeweten en toestemming, gegevens met derde voor
marketingdoeleinden van derden. U persoonsgegevens worden gedeeld met:
7.1 Postbedrijf
Om er voor te zorgen dat uw product u ook daadwerkelijk bereikt, is demarktbijuthuis.
nl genoodzaakt om uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer te delen
met het postbedrijf dat het bestelde product bij u bezorgt. Deze gegevens zijn
uitsluitend hiervoor bedoeld en demarktbijuthuis.nl heeft contractuele afspraken met
het postbedrijf ten aanzien van het gebruiken van uw gegevens.
7.2 Onderzoek
In het kader van onderzoek naar strafrechtelijke activiteiten kan demarktbijuthuis.nl
verplicht worden om gegevens te verstrekken aan de politie. Denk hierbij aan een
onderzoek naar fraude of diefstal. Ook bij een gerechtelijk bevel zullen wij verplicht
worden om persoonsgegevens te verstrekken.
7.3 Marketingactiviteiten
Het is mogelijk dat demarktbijuthuis.nl in het kader van het verbeteren van advertenties
en de verkoop van bepaalde producten, een marketingbureau wordt ingeschakeld.
Zie voor verdere toelichting onder `Marketingactiviteiten' (8).
8 Marketingactiviteiten
In het kader van het verbeteren en het gerichter sturen van aanbiedingen is het
mogelijk dat wij uw gegevens delen met een gespecialiseerd marketingbureau. Zij
verzorgen met de data die wij aanleveren voor gerichte of actuele aanbiedingen die
wij u toezenden. Hiervoor dient u overigens zelf voor in te stemmen en u kunt u zelf
uiteraard gemakkelijk afmelden.
9 Kinderen onder de 16 jaar
Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je in principe een product bij demarktbijuthuis.nl
bestellen. Het is wel verstandig om (_e_en van) je ouders deze verklaring te laten lezen
zodat zij weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.
10 Recht van betrokkene
Als klant heeft u paar belangrijke rechten, ook wel recht van betrokkene genoemd.
Het recht van betrokkene geeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te
pagina 3 van 4
veranderen of te verwijderen. demarktbijuthuis.nl is bewust van het feit dat dit recht
een uiterst belangrijk onderdeel is van uw privacy en dat er zorgvuldig omgegaan
moet worden met uw persoonsgegevens. demarktbijuthuis.nl geeft u derhalve de
mogelijkheid om contact met ons op te nemen zodat wij u inzage kunnen verlenen in
uw persoonsgegevens. Eveneens kunt u het recht van verzet inroepen door bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze dienst of geen producten
meer kopen dan heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen uit
ons bestand. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens ook niet meer met derden gedeeld
worden zoals uitgelegd onder `delen met derden'. Mocht u een van bovenstaande
rechten willen inroepen tegen demarktbijuthuis.nl, dan kunt u dit kenbaar maken
middels een verzoek aan ons gericht. Onze contactgegevens zijn te vinden onder
`Contactgegevens' (13). Uw verzoek zal zo snel mogelijk behandeld worden.
11 Meldplicht en Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht demarktbijuthuis.nl door een datalek persoonsgegevens verliezen of toegankelijk
maken voor onbevoegden dan wordt u hiervan als daar aanleiding voor is op de
hoogte gesteld. Eveneens kunt u bij vermoedens van een onrechtmatige verwerking
door demarktbijuthuis.nl contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
12 Wijziging privacy beleid
demarktbijuthuis.nl heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en te
updaten zodat de verklaring in overeenstemming is met de regels conform de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.
Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan deze verklaring te raadplegen. Mocht er
een wezenlijke wijziging in deze verklaring worden verricht die aantoonbare gevolgen
voor u heeft dan zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.
Deze privacyverklaring is op 23-5-2018 vastgesteld.
13 Contactgegevens
demarktbijuthuis.nl
info@multielectronica.com
pagina 4 van 4
 

Demarktbijuthuis

Voor 15 uur besteld morgen in huis.